Телефони спешни повиквания

Телефон за спешни повиквания

Национален телефон за спешни повиквания

Обект на дейност:

Обект на СМП са :

Качеството на оказаната в лечебното заведение спешна медицинска помощ трябва да отговаря на правилата за добра медицинска практика.

Територия на дейността